مختصري از كاربردهاي آمار در بيمه مركزي ج.ا.ايران

طبق بند۲ ماده ۵ قانون تأسيس بيمه مركزي ج.ا.ايران «تهيه اطلاعات لازم از فعاليت‌هاي كليه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي‌كنند» از وظايف اين سازمان است. براين اساس، بيمه مركزي جهت هدايت و نظارت بازار بيمه به طور مستمر آمار و اطلاعات لازم از شركتهاي بيمه را در قالبهاي مختلفي از جمله: چاپ سالنامه آماري صنعت بيمه، آمارهاي فصلي مندرج در پورتال سازمان، سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب)، نماگرهاي آماري سايت و... تهيه و منتشر مي‌نمايد.

لازم به ذكر است در بيمه مركزي با اعتقاد بر اينكه: آمار و اطلاعات مبناي محاسبات و الفباي برنامه‌ريزي در صنعت بيمه است، واحدهاي مختلفي در اين خصوص فعاليت دارند، از جمله: دفتر برنامه ريزي و توسعه (از طريق اداره تحليلهاي آماري)، عهده دار تهيه سالنامه آماري صنعت بيمه است و آناليزهاي لازم براي تبيين وضعيت موجود و پيش‌بيني اهداف مدنظر براي شاخص‌هاي آماري بازار بيمه را به انجام مي رساند. همچنين دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بيمه مركزي رأساً متولي سامانه اطلاعاتي سنهاب است. برخي از واحدها نيز در بررسي و تهيه گزارشات تخصصي از محاسبات فني آمار بيمه (اكچوئري) بهره برداري مي نمايند.

شرح وظايف اداره تحليلهاي آماري
 

-    تهيه سالنامه آماري صنعت بيمه.

-    تهيه گزارش‌هاي آمار عملكرد فصلي بازار بيمه.

-    تهيه گزارش‌هاي آمار تحليلي از بازار بيمه حسب مورد.

-    انجام محاسبات و تجزيه و تحليل‌هاي آماري به منظور تبيين وضعيت موجود و پيش‌بيني روند آينده شاخص‌هاي آماري صنعت بيمه.

-    بررسي و پاسخگويي به آمارهاي مورد نياز واحدهاي داخل و خارج سازمان.

-    ساير موارد ارجاعي.