آمار شاخص هاي عملكرد طي سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۹۴ (حق بيمه /خسارت /ضريب خسارت /نسبت خسارت /ضريب نفوذ/حق بيمه سرانه ) *
آمار شبكه فروش و خدمت رساني طي سال هاي ۱۳۵۰- ۱۳۹۴ (تعداد شعب /تعداد نمايندگان /تعداد كارگزاران /تعداد ارزيابان خسارت )
*
آمار رشته هاي بيمه طي سال هاي ۱۳۵۴- ۱۳۹۴ (آتش سوزي/باربري/حوادث/.../نفت و انرژي/زندگي /غيرزندگي) *
آمارفصلي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۹۵ *
آمار بيمه اجباري (شخص ثالث ) طي سال ۱۳۵۰-۱۳۹۴ (حق بيمه /خسارت /ضريب خسارت /نسبت خسارت  ) *
آمار بيمه هاي غيراجباري طي سال هاي ۱۳۵۰ - ۱۳۹۰ (حق بيمه /خسارت /ضريب خسارت /نسبت خسارت ) *
آمار بيمه زندگي (عمر) طي سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۹۴ (حق بيمه /خسارت /ضريب خسارت /نسبت خسارت ) *
آمار بيمه هاي غيرزندگي طي سال هاي ۱۳۵۰-۱۳۹۴ (حق بيمه /خسارت /ضريب خسارت /نسبت خسارت)
*
آمارپنج ساله استان تهران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
*
آمار عملكرد صنعت بيمه در فصول ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲
*
آمار تعداد شعب و نمايندگان شركت هاي بيمه به تفكيك استان ها سال ۹۱-۱۳۸۹
*
*
 

  br