تعاريف و مفاهيم آماري در بيمه

اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه

 (به ترتيب حروف الفبا)

 

-  ارزياب خسارت بيمه اي:

شخصي است (حقيقي يا حقوقي) كه وظيفه بررسي و تحقيق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه گر طبق شرايط بيمه نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت يا خسارت‌هاي مورد ادعا را به عهده دارد.

-  بازده سرمايه گذاري :

عبارت است از درآمد شناسايي شده در صور ت‌هاي مالي به ميانگين بهاي تمام شده سرمايه گذاري‌ها(ابتدا و پايان دوره مالي) ضربدر ۱۰۰.

-  بخش دولتي

 

از آنجا كه طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ سهام سه شركت بيمه البرز، آسيا و دانا به بخش خصوصي واگذار شد، بخش دولتي از سال هاي۱۳۸۹ به بعد، منحصر به فعاليت شركت بيمه ايران است.

- بخش غيردولتي

 

منظور از بخش غيردولتي در صنعت بيمه، مشتمل بر شركت‌هاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازي، كارآفرين، سينا، ملت، اميد، حافظ، دي، سامان، ايران معين، نوين، پاسارگاد، معلم، ميهن، كوثر، ما، مؤسه بيمه متقابل كيش، آرمان، آسماري، مؤسسه بيمه كلوپ بين المللي بيمه متقابل اطمينان متحد قشم، تعاون، سرمد، تجارت نو است. اين ليست تا اوايل سال ۱۳۹۵ است لذا چنانچه شركت بيمه ديگري بعد از اين تاريخ تأسيس شود (از آنجا كه تنها شركت بيمه ايران دولتي است)، به بخش غيردولتي اضافه خواهد شد. لازم به ذكر است آمار فعاليت شركت هاي بيمه اتكايي امين و اتكايي ايرانيان با توجه به ماهيت فعاليت در اين گروه ذكر نشده است.

 

-  بيمه آتش‌سوزي

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به علت وقوع آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده را جبران كند. در اين نوع بيمه‌نامه مي‌توان خطرهاي ديگر مثل زمين‌لرزه، سيل، توفان، نشت آب، تركيدگي لوله، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

-  بيمه اعتبار

بيمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلي و صادرات كالا تقسيم مي شود. بر اساس مقررات مصوب شوراي عالي بيمه منظور از اعتبار داخلي، ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه‌هاي اقتصادي، در قبال ارائه كالا و خدمات، يا بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند و به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليت ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي گيرند. طبق مقررات، قراردادهاي بيمه اعتبار داخلي به صورت گروهي و فقط به اشخاص حقوقي مشروط بر اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشي از اعتبارات اعطايي آنها باشد منعقد مي شود. تامين مطالبات بيمه گذار يا ذي نفع در رابطه با فروش كالاهاي صادراتي در قالب قراردادهاي گشايش اعتبار اسناد  (L/C) و واگذاري اسناد در مقابل پرداخت)    (D/Pو واگذاري اسناد در مقابل تضمين ( D/A) موضوع بيمه اعتبار صادرات مي باشد.

-   بيمه باربري

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به اموال بيمهشده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران كند. اين رشته را مي توان به سه بيمه باربري كالاهاي وارداتي، صادراتي و داخل كشور تقسيم كرد كه دامنه خطرهاي تحت پوشش آن برحسب استفاده از يكي از مجموعه شرايط A، B يا C متفاوت است. 

-   بيمه بدنه اتومبيل

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف (از قبيل سرقت، آتش‌سوزي، انفجار، تصادف، سقوط، واژگوني و به طور كلي برخورد اتومبيل به هر جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد جسم ديگري با اتومبيل بيمه شده) را جبران كند

-  بيمه پول

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه پول تعهد مي‌كند، زيان‌هايي كه بر اثر بروز سرقت (مسلحانه) و حادثه (آتش‌سوزي، انفجار، سيل و. . .) به پول موجود در صندوق (بانك ها، مؤسسات مالي و...) يا در حال جابه‌جايي وارد مي‌شود، جبران كند. به طور كلي بيمه پول به دو رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسيم مي‌شود.

-  بيمه حوادث

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه غرامت جاني ناشي از حوادث(فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي) را به بيمه‌شده پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه با توافق و دريافت ‌حق‌بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد. 

-  بيمه حوادث راننده

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه متعهد مي‌شود در صورتي كه راننده وسيله نقليه مقصر حادثه به علت وقوع حوادث رانندگي دچار صدمه بدني (اعم از جرح يا نقص عضو) شود يا فوت كند، هزينه‌ معالجه يا غرامت فوت را براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.

-  بيمه درمان

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه هزينه معالجات پزشكي بيمه‌شدگان را تا مقدار معيني پرداخت نمايد. اين بيمه براي داخل كشور فقط به صورت گروهي صادر مي‌شود كه بيمه درمان سازمان‌هاي دولتي و بيمه درمان بازنشستگان از آن جمله اند. بيمه‌نامه درمان براي مسافران عازم خارج از كشور (آكسا) كه به صورت انفرادي صادر مي شود و بيمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزينه‌هاي درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنكه منشأ بيماري و حادثه از داخل كشور نباشد، توسط شركت‌هاي بيمه صادر مي‌گردد.

-  بيمه زندگي(عمر)

 

بيمه‌نامه‌هاي زندگي(عمر) به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه شدگان را تحت پوشش قرار مي دهند.

براي معرفي دقيق تر از اين رشته بيمه اي به تعاريف مندرج در ابتداي فصل چهارم مراجعه شود

-   بيمه غيرزندگي

تمام رشته‌هاي بيمه به جز بيمه‌هاي زندگي (عمر)، تحت عنوان «بيمه‌هاي غيرزندگي» شناخته مي‌شوند. اين مجموعه شامل بيمه حوادث، بيمه درمان، بيمه آتش‌سوزي، بيمه باربري، بيمه‌هاي اتومبيل (بيمه شخص‌ثالث و مازاد، بيمه ‌حوادث راننده و بيمه بدنه) بيمه‌كشتي، بيمه هواپيما، بيمه مسئوليت، بيمه مهندسي، بيمه نفت و انرژي، بيمه پول، بيمه اعتبار و ساير انواع بيمه است.

- بيمه شخص‌ثالث و مازاد

بيمه‌گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد مي‌كند كه چنانچه دارنده وسيله نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي يا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت‌ها را براساس شرايط بيمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت نمايد. با پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش بيمه مازاد ثالث جاني و مالي قابل دريافت مي باشد.

-  بيمه كشتي

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه ‌متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه و تجهيزات كشتي يا از بين رفتن آن بر اثر وقوع حوادثي مانند تصادف، آتش‌سوزي، غرق شدن و به گل نشستن، همچنين هزينه‌هاي نجات و سهم مالك كشتي از زيان‌هاي همگاني را در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص شده است پرداخت نمايد.

-  بيمه مسئوليت

بيمه‌گر در بيمه‌نامه مسئوليت تعهد مي‌كند، خسارت‌هايي را كه بيمه‌گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد مي‌كند و مسئول جبران آنها شناخته مي‌شود، پرداخت نمايد. بيمه‌ مسئوليت مدني عمومي بيمه، مسئوليت حرفه‌اي (پزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و...) بيمه مسئوليت حمل و نقل داخلي و بين المللي و بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر از انواع اين رشته بيمه است.

 

- بيمه مهندسي

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه مهندسي تعهد مي‌كند كه خسارت‌ها يا زيان‌هاي ناشي از طراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازه‌ها و ماشين‌آلات را كه مسئوليت آنها به مهندسان مربوط است، براساس شرايط بيمه‌نامه جبران كند. در اين نوع بيمه، زيان‌هاي ناشي از خرابي ماشين‌آلات هم تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. بيمه كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي نيز از انواع اين رشته محسوب مي شود.

- بيمه نفت و انرژي

دربيمه‌ نفت و انرژي ريسك‌هاي شركت‌هاي نفتي در بخش‌هاي مختلف، همچون سكوهاي نفتي، پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي‌ها، حمل اموال و تجهيزات خريداري شده، مقاطعه كاري و اشتباه در طراحي و نصب، حريق تجهيزات و امكانات، زيانهاي ناشي از عدم سود و بهره‌وري بر اثر توقف عمليات و ريسك‌هاي مرتبط با كاركنان اين شركت‌ها تحت پوشش قرار مي‌گيرد. فعاليت اين رشته بيمه معمولا به سه بخش آتش‌سوزي نفت و انرژي، مهندسي نفت و انرژي و مسئوليت نفت و انرژي تقسيم مي‌شود.

- بيمه هواپيما

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه هواپيما متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه هواپيما يا از بين رفتن آن بر اثر حوادثي مانند سقوط، تصادم، آتش‌سوزي و دزدي هوايي را، در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود پرداخت نمايد.

- بيمه ساير انواع

بيمه دام صنعتي و گاوداري‌ها و بيمه عيوب پنهان ساختمان، بيمه اسب، بيمه شترمرغ ازجمله رشته‌هاي تشكيل دهنده عنوان "ساير انواع" هستند. اين رشته‌ها به دليل ‌اندك بودن مقدار ‌حق‌بيمه در مقايسه با ساير رشته‌هاي بيمه، جداگانه بررسي نمي‌شوند

- تعداد بيمه نامه صادره

كل تعداد بيمه نامه‌هايي است كه توسط شركت‌هاي بيمه، اعم از انفرادي و گروهي در هر رشته بيمه صادر مي شود. اين تعداد، الحاقيه بيمه نامه‌هايي كه قبلاً صادر شده اند را شامل نمي‌شود.

با توجه به آنكه برخي از بيمه نامه ها به صورت انفرادي و برخي ديگر به طور گروهي صادر مي شود، لذا آمار تعداد بيمه شدگان تحت پوشش بيمه نامه هاي گروهي در محاسبات دخالت داده نشده اند؛ بلكه در آمار تعداد بيمه نامه هاي صادره (اعم از گروهي و انفرادي) صرفا تعداد قراردادها مد نظر است.

 

- تعداد خسارت پرداختي

آمار تعداد خسارت پرداختي، بيانگر تعداد مواردي(پرونده هايي) است كه شركت‌هاي بيمه در رشته هاي بيمه اي خسارت پرداخت كرده اند؛ همچنين نشان مي دهد كه رشته هاي بيمه طي يك سال چه حجمي از فعاليت شركت هاي بيمه را براي پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند.

 

-  توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي (GDP)، ارزش كل كالاها و خدمات نهايي توليد شده در كشور در يك بازهٔ زماني معين است كه با واحد پول جاري كشور اندازه‌گيري مي‌شود. منظور از كالاها و خدمات نهايي، آن دسته از كالا و خدماتي است كه در انتهاي زنجيرة توليد قرار گرفته‌اند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگر خريداري نمي‌شوند.

 

-  حق بيمه توليدي

منظور مبالغ حق بيمه توليدي بيمه‌نامه‌هايي است كه طي دوره گزارش توسط مؤسسات بيمه صادر شده‌اند. اين مبالغ در بيمه هاي غير زندگي بر مبناي حق بيمه صادره و در بيمه هاي زندگي بر مبناي حق بيمه هاي وصولي (دريافتي) لحاظ مي گردد

-  حق بيمه سرانه

حق‌بيمه سرانه از تقسيم حق‌بيمه توليدي صنعت بيمه بر جمعيت هر كشور به‌دست مي‌آيد و بيانگر مقدار حق بيمه‌اي است كه به طور متوسط هر نفر پرداخت كرده است.

 

-  حق بيمه عايد شده :

حق بيمه عايد شده حاصل جمع حق بيمه صادره و تفاضل ذخيره حق بيمه ابتدا و انتهاي سال است و بيانگر آن است كه چه ميزان از حق بيمه‌هاي صادره به دليل انقضاي مدت بيمه نامه نصيب شركت بيمه شده است .از آنجا كه شوراي عالي بيمه در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ آيين نامه شماره ۲/۵۸ (مكمل آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه) را به تصويب رسانده است، نحوه محاسبه حق بيمه عايد شده رشته هاي شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده تغيير كرده و در آمارها اعمال گرديده است.

بر اين اساس عوارض قانوني (سهم پرداختي به نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و صندوق تامين خسارت هاي بدني) از حق بيمه عايد شده رشته هاي شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده، حسب مورد كسر گرديده است.

 

-  حق بيمه غير مستقيم:

حق بيمه توليدي مرتبط با  بيمه‌نامه‌هايي است كه توسط نمايندگان شركت بيمه و كارگزاران بيمه عرضه شده است.

-  حق بيمه مستقيم:

حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي صادره كه مستقيماً توسط شركت بيمه يا شعب مربوطه دريافت شده باشد.

- خسارت پرداختي

خسارت‌هايي كه طي هر دوره مورد بررسي توسط شركت‌هاي بيمه پرداخت شده است "خسارت پرداختي" ناميده مي شود.

-  خسارت معوق :

عبارت است ازحاصل جمع برآورد خسارات واقع شده اعم از اعلام شده يا اعلام نشده  در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي كه پرداخت نشده است.

 

-  خسارت واقع شده :

عبارت است از مجموع خسارت‌هاي پرداختي دوره مالي به علاوه ما به التفاوت خسارت معوق پايان و ابتدا دوره مالي.

-  درآمد سرمايه‌گذاري :

مجموع درآمدهايي است كه در سرفصل درآمد سرمايه گذاري‌ها، در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه ، شناسايي و وصول شده است.

-   ذخيره (اندوخته) حق بيمه :

عبارت است از حق بيمه‌هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاي مدت قراردادهاي بيمه اي

-   رتبه

به طور كلي در اين سالنامه رتبه بندي نزولي مد نظر است، به اين معنا كه "رتبة اول" براي هر قلم آماري (آيتم) به بيشترين رقم اختصاص مي يابد.

- كشورهاي منطقه چشم انداز 

منطقه آسياي جنوب غربي مورد نظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله متشكل از ۲۵ كشور در منطقه‌ي خليج فارس (شامل: عربستان سعودي ، امارات متحده عربي، كويت، ‌قطر، عمان، بحرين و يمن )،‌ منطقه‌ي خاورميانه كوچك (شامل: ايران،‌ عراق، سوريه ،‌مصر، تركيه، قبرس، فلسطين اشغالي)، منطقه‌ي آسياي مركزي(شامل: تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان)، منطقه‌ي قفقاز (شامل : آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) و منطقه‌ي غربي شبه قاره (شامل: افغانستان و پاكستان) مي باشد.

با توجه به آنكه آمار ۱۲ كشور (يمن، عراق، سوريه، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان ، آذربايجان، ارمنستان،‌گرجستان، ‌افغانستان و فلسطين) طي سال هاي اخير در نشريه سيگما درج نشده است براي احتساب سهم ايران از مجموع حق بيمه هاي توليدي در كشورهاي چشم انداز از آنها صرفنظر شده است.

-  رشد اقتصادي

عبارت است از رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشور(يعني رشد اسمي پس از تعديل تورم ) در مقايسه باسال قبل.

 

-  سود ناخالص فعاليت بيمه اي :

حاصل درآمد حق بيمه سهم نگهداري منهاي هزينه‌هاي بيمه‌اي به علاوه درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني است.

-  شاخص توسعه انساني (HDI)

اين شاخص توسط سازمان ملل متحد بر اساس درآمد سرانه (سرانه  GDPيا برابري قدرت خريد) ، اميد به زندگي (در بدو تولد) ،‌نرخ با سوادي (افراد ۶ ساله و بزرگتر) و ... براي مردم هر كشور محاسبه مي شود.

توضيح:چنانچه ميزان اين شاخص بين ۸۰ تا ۱۰۰ درصد باشد سطح توسعه انساني آن كشور بالا و بين ۵۰ تا ۹/۷۹ درصد با سطح توسعه انساني متوسط و كمتر از ۵۰ درصد با سطح توسعه انساني ضعيف تلقي مي شود.

-  شبكه فروش بيمه اي:

مجموعه عوامل حقيقي يا حقوقي مشتمل بر شعب و ‌نمايندگي شركت‌هاي بيمه و كارگزاران بيمه كه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي مي باشند.

-  شعبه:

واحد سازماني وابسته و تابع شركت بيمه است‌ كه به عرضه خدمات بيمه‌اي مي پردازد.

-   ضريب خسارت

عبارت است از حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده بر حسب درصد. اين ضريب نشان مي دهد كه چند درصد از حق بيمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد. در محاسبه اين شاخص،‌ كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري – عمومي دخالتي ندارد.

-   ضريب نفوذ بيمه

براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب‌نفوذ بيمه استفاده مي‌شود. اين شاخص حاصل تقسيم حق‌بيمه توليدي به توليد‌ناخالص‌داخلي است و بيانگر حركت سريع تر(آهسته‌تر) صنعت بيمه در مقايسه با مجموعة اقتصاد كشور است.

 

-  كاركنان:

مجموع پرسنل تمام وقت در مركز، شعب و سرپرستي شركت‌هاي بيمه اعم از رسمي، پيماني، قرار دادي و ساعتي است . اين تعداد، پرسنل پاره وقت و شاغلين در نمايندگي‌ها و كارگزاري‌هاي بيمه را شامل نمي‌شود.

 

-  كارگزار بيمه (دلال رسمي بيمه):

شخصي حقيقي يا حقوقي است كه طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي‌بيمه، در مقابل دريافت كارمزد، واسطه معاملات بيمه‌اي بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر است.

-  كارمزد:

درصدي از حق بيمه توليدي كه بابت فروش بيمه از طرف شركت بيمه به نماينده يا كارگزار بيمه پرداخت مي شود.

-  كشورهاي منطقه چشم انداز

منطقه آسياي جنوب غربي مورد نظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله متشكل از ۲۵ كشور در منطقه‌ي خليج فارس (شامل: عربستان سعودي ، امارات متحده عربي، كويت، ‌قطر، عمان، بحرين و يمن )،‌منطقه‌ي خاورميانه كوچك (شامل: ايران،‌ عراق، سوريه ،‌مصر، تركيه، قبرس، فلسطين وفلسطين اشغالي)، منطقه‌ي آسياي مركزي(شامل: تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان)، منطقه‌ي قفقاز (شامل : آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) و منطقه‌ي غربي شبه قاره (شامل: افغانستان و پاكستان) مي باشد.

توضيح:با توجه به آنكه آمار ۱۲ كشور (يمن، عراق، سوريه، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان ، آذربايجان، ارمنستان،‌گرجستان، ‌افغانستان و فلسطين) طي سال هاي اخير در نشريه سيگما درج نشده است ، براي احتساب سهم ج.ا. ايران از مجموع حق بيمه هاي توليدي در كشورهاي  منطقه چشم انداز از آنها صرفنظر شده است.

-  نسبت هزينه هاي اداري، عمومي :

عبارت است از آن بخش از حق بيمه‌هاي صادره كه صرف پرداخت به كاركنان و تامين ساير هزينه‌هاي عمومي شركت گرديده است.

-  نسبت هزينه كارمزد:

عبارت است از آن بخش از حق بيمه‌هاي صادره كه صرف پرداخت به شبكه فروش (نمايندگان و كارگزاران بيمه) و عوامل مرتبط با توليد حق بيمه گرديده است. اين نسبت از تقسيم مجموع هزينه كارمزد و كارمزد منافع به حق بيمه صادره ضربدر ۱۰۰ بدست مي آيد.

-   نسبت هزينه هاي اداري، عمومي و كارمزد :

حاصل جمع نسبت هزينه هاي اداري – عمومي و نسبت هزينه كارمزد مي باشد.

-   نماينده بيمه:

طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي‌بيمه، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي در داخل كشور به نمايندگي از سوي شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.

 

-  هزينه‌هاي بيمه اي (عملياتي) :

مجموع يا تفاضل هزينه خسارت سهم نگهداري و هزينه (درآمد ) كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداري به علاوه خالص ساير هزينه‌هاي بيمه اي است.

 

 

 

تهيه كننده: اداره تحليلهاي آماري بيمه مركزي ج.ا.ايران

منبع: سالنامه آماري صنعت بيمه