چاپ        ارسال به دوست

بررسي آمار عملكرد صنعت بيمه در سال 1394

مقدمه

در سال 1394، شركت بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي به همراه 20 شركت بيمه غيردولتي: آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازي، كارآفرين، سينا، ملت، دي، سامان، نوين، پاسارگاد، معلم، ميهن، كوثر، ما، آرمان، تعاون و سرمد در سرزمين اصلي و 6 شركت بيمه غيردولتي: اميد، حافظ، ايران معين، متقابل كيش، آسماري و متقابل اطمينان متحد قشم در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز 2 شركت­ بيمه اتكايي امين و اتكايي ايرانيان نيز فعاليت داشته اند. بدين ترتيب، تعداد كل شركت­هاي بيمه در كشور به 29 شركت مي­رسد.

لازم به ذكر است، پروانه فعاليت شركت بيمه توسعه خلال سال 1393 (در رشته هاي بيمه خودرو و انواع بيمه هاي زندگي) ابطال شده است. همچنين در اوايل سال 1395، پروانه فعاليت شركت بيمه "تجارت نو" صادر گرديد.

آمار عملكرد شركت‌هاي بيمه :

الف- حق بيمه توليدي

بر اساس آمار سال 1394، مقدار حق بيمه توليدي شركت هاي بيمه مستقيم (منظور: به جز بيمه گران اتكايي) به حدود 22/8 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با سال قبل 9/5 درصد رشد نشان مي‌دهد. سهم بخش غيردولتي در اين سال 59/9 درصد بود كه 1 واحد بيشتر از سال قبل است.

در ميان شركت‌هاي بيمه، سهم عمده همچنان متعلق به شركت بيمه ‌ايران با 40/1 درصد و پس از آن مربوط به شركت هاي بيمه آسيا، البرز، دانا و پارسيان (به ترتيب با 10، 7/6، 6/5 و 6/2 درصد سهم) است كه در مجموع 70/4 درصد از سهم بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند.

ب- خسارت پرداختي

طبق آمار سال 1394، مقدار خسارت پرداختي صنعت بيمه 14/7 هزار ميليارد تومان بودكه از 18/6 درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار است. 5 شركت‌ بيمه ‌ايران، آسيا، دانا، البرز و پارسيان در مجموع 75/1 درصد از خسارتهاي بازار را پرداخت كرده‌اند.

ج- ضريب خسارت

در سال 1394، رقم ضريب خسارت (حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق‌بيمه عايد شده) بازار بيمه به 79/9 درصد رسيد كه نسبت به سال گذشته 6/4 واحد كاهش دارد. لازم به ذكر است در محاسبه ضريب خسارت، مبالغ كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي شركتهاي بيمه در نظر گرفته نمي ­شود.

پايين آمدن ضريب خسارت بازار بيمه نسبت به سال گذشته، در اصل متأثر از كاهش ضريب خسارت در شركت بيمه ايران است كه در مقايسه با سال قبل 17/4 واحد از آن كاسته شده و به 81/4 درصد رسيده است.

در اين سال، ضريب خسارت شركتهاي بيمه نوين، ملت، ميهن، سينا، معلم، آسيا، ايران، كوثر و دانا (به ترتيب با 121/1، 89/4، 88/1، 87/3، 86/7، 81/9، 81/4، 81/1 و 80/9 درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار است.

پس از شركتهاي نامبرده، ضريب خسارت بيمه رازي بالاتر از ساير شركتها بوده (با 77/4 درصد) و در مؤسسه بيمه متقابل كيش، ضريب خسارت به حداقل مقدار خود در ميان شركتهاي بيمه رسيده است (با 23 درصد).

د- تعداد بيمه نامه صادره و تعداد خسارت پرداختي

طي سال 1394، در حدود 50/9 ميليون فقره بيمه نامه صادر شدكه نسبت به سال قبل 6/1 درصد رشد پيدا كرد. از اين تعداد، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا 38/1، 11/8، 7 و 5/1 درصد از كل بيمه نامه هاي صادره سهم دارند (در مجموع 62 درصد) و سهم ساير شركتهاي بيمه زير 5 درصد است.

تعداد خسارت پرداختي طي سال 1394 نزديك 25/1 ميليون مورد بود كه 32/9 درصد نسبت به سال گذشته بيشتر شده است. شركت بيمه ايران 77 درصد از كل تعداد خسارتهاي پرداختي را به خود اختصاص داده است و در پي آن شركت بيمه پارسيان با 4/6 درصد سهم قرار دارد.

لازم به ذكر است در شركت بيمه ايران بيشترين آمار تعداد موارد خسارت مرتبط با رشته بيمه درمان است، لذا با توجه به ماهيت رشته درمان كه "بيمه نامه هاي صادره" آن معمولاً به صورت گروهي است و افراد متفاوتي را تحت پوشش قرار مي دهد عليرغم آنكه يك شخص تحت پوشش مي تواند در طول سال چند بار خسارت دريافت نمايد؛ موجب مي شود آمار "تعداد موارد خسارت" در اين رشته به مراتب بزرگتر از آمار "تعداد بيمه نامه صادره" باشد كه اين وضعيت به آمار كل تعداد بيمه نامه هاي صادره و تعداد موارد خسارت اين شركت سرايت كرده است.

 آمار عملكرد رشته هاي بيمه :

ه- حق بيمه توليدي

در سال 1394، بيشترين سهم از پورتفوي بازار بيمه متعلق به 4 رشته شخص ثالث و مازاد، درمان، زندگي و بدنه ‌اتومبيل است كه در مجموع 79/6 درصد از حق بيمه بازار را توليد كرده‌اند.

رشته هاي بيمه مرتبط با پوشش ريسكهاي رانندگي نيز (مشتمل بر: شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبيل و حوادث راننده)، نزديك به نيمي از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده است (47/8 درصد).

در خصوص تغييرات عمده در تركيب پورتفوي بازار بيمه نسبت به سال گذشته، بيش از 4 واحد به سهم رشته بيمه‌ درمان افزوده شده و به همين ميزان از سهم رشته شخص ثالث و مازاد در بازار بيمه كاسته شده است.

نرخ رشد 9/5 درصدي حق بيمه توليدي صنعت بيمه در سال مورد بررسي، بيشتر متأثر از رشد حق بيمه توليدي در رشته هاي بيمه درمان و زندگي (به ترتيب با 34/2 و 21/9 درصد رشد و سهم عمده 24/1 و 12/1 درصد از پورتفوي بازار) است.

و- خسارت پرداختي

بيشترين سهم از خسارت پرداختي در سال 1394، به دو رشته شخص ثالث و مازاد و درمان اختصاص داردكه مجموعاً 74/3 درصد از خسارت بازار را پرداخت كرده‌اند.

طي اين سال، بيش از نصف خسارتهاي بازار بيمه براي پوشش ريسكهاي مرتبط با رانندگي (در رشته هاي: شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبيل و حوادث راننده)، پرداخت شده  است (53 درصد) كه تقريباً مشابه وضعيت سهم آنها از حق بيمه توليدي بازار است.

ز- ضريب خسارت

ضريب خسارت بازار بيمه طي سال 1394 معادل 79/9 درصد است كه در مقايسه با سال قبل 6/4 واحد كمتر شده است.

علل اصلي كاهش 6/4 واحدي ضريب خسارت در مقايسه با سال گذشته، مرتبط با پايين آمدن اين ضريب در رشته هاي بيمه شخص ثالث- مازاد و بيمه درمان (به ترتيب با 10/7 و 6/3 واحد كاهش) است.

در اين سال، ضرايب خسارت سه رشته بيمه شخص ثالث- مازاد، درمان و كشتي (به ترتيب با 95/2، 90/9 و 87/4 درصد) بالاتر از اين ميزان در سطح بازار بيمه است.

ح- تعداد بيمه نامه صادره و تعداد خسارت پرداختي

در سال 1394، نزديك 50/9 ميليون فقره بيمه نامه صادر شده كه نسبت به سال گذشته 6/1 درصد افزايش داشته است. از اين تعداد، رشته هاي شخص ثالث- مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبيل به ترتيب 37/9، 37/2 و 5/5 درصد از كل بيمه نامه هاي صادره سهم دارند.

تعداد خسارت پرداختي در سال 1394 حدود 25/1 ميليون مورد بوده كه 32/9 درصد بيشتر از سال قبل است.

رشته بيمه درمان به تنهايي 91/6 درصد از كل تعداد خسارتهاي پرداختي را به خود اختصاص داده است و پس از آن بيمه شخص ثالث و مازاد با 4/3 درصد سهم قرار دارد.

لازم به ذكر است در رشته بيمه درمان، بيمه نامه هاي صادر شده از طرف شركتهاي بيمه معمولاً به صورت گروهي است كه افراد متفاوتي را هم تحت پوشش قرار مي دهد ضمن آنكه يك نفر در طول سال چند بار مي تواند خسارت دريافت نمايد. لذا آمار "تعداد موارد خسارت" در اين رشته (پرداختهاي شركت بيمه اعم از: تعداد ويزيت ها، آزمايشها و... به هر يك از افراد تحت پوشش يا بيمه شدگان) به مراتب بزرگتر از آمار "تعداد بيمه نامه صادره" آن است. بر اين اساس، با وجودي كه بيمه درمان فقط 2/2 درصد از تعداد بيمه نامه هاي صادره صنعت بيمه را به خود اختصاص داده، 91/6 درصد از تعداد موارد خسارت پرداختي را شامل بوده است.

 تهيه كننده:

اداره تحليلهاي آماري، دفتر برنامه ريزي و توسعه، معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي ج.ا.ايران

برمبناي آمار دريافتي از سامانه سنهاب در مورخ 1395/8/18


١٠:٣٠ - 1395/08/23    /    شماره : ١٣٧٩    /    تعداد نمایش : ٢٣٠٤خروج