چاپ        ارسال به دوست

گزارش خلاصه آمار عملكرد در نيمه اول 1395

الف) حجم حق بيمه هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي به ترتيب در حدود 139/4 و 73/2 هزار ميليارد ريال است.

ب) رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 19/4 درصد و 26/9 درصد است.

ج) نسبت خسارت با 3/1 واحد افزايش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) به 52/6 درصد رسيده است.

د) در حدود 25/2 ميليون بيمه نامه صادر و 14/6 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

هـ) صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 11/2درصد و 23/8درصد، بيشتر از نيمه اول سال قبل است.

و) سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 59/7 درصد و 55/7 درصد است.

ز) سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب در حدود 35/9، 30 و 11/9 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در نيمه اول 1395  

(بر اساس آمار اعلامي شركتهاي بيمه در سنهاب)

عنوان

مقدار

تغييرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

139/4

هزار ميليارد ريال

19/4 %

رشد

تعداد بيمه نامه صادره

25/2

ميليون فقره

11/2 %

رشد

خسارت پرداختي

73/2

هزار ميليارد ريال

26/9 %

رشد

تعداد موارد خسارت

14/6

ميليون فقره

23/8 %

رشد

نسبت خسارت *

52/6

درصد

3/1

واحد افزايش

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

35/9 %

شخص ثالث و مازاد

30 %

درمان

11/9 %

زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 

اداره تحليلهاي آماري، دفتر برنامه ريزي و توسعه، معاونت طرح و توسعه


١٤:٢٥ - 1395/09/01    /    شماره : ١٣٨٥    /    تعداد نمایش : ١٤٤٦خروج