چاپ        ارسال به دوست

آمار 10 ماهه ابتدايي سال جاري از عملكرد بازار بيمه

خلاصه آمار عملكرد و اهم آمار فعاليت بازار بيمه در دوره مذكور به شرح زير است:

1.         حق بيمه هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي به ترتيب در حدود 222/4 و 132/9 هزار ميليارد ريال است.

2.      رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 21/8 درصد و 23/5 درصد است.

3.      نسبت خسارت با 0/8 واحد افزايش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) به 59/7 درصد رسيده است.

4.       در حدود 46/1 ميليون بيمه نامه صادر و نزديك 25/8 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

5.       صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 15/4 درصد و 28/8 درصد، بيشتر از 10 ماهه سال قبل است.

6.      سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 61/6 درصد و 56/8 درصد است.

7.   سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب در حدود 38/5، 25 و 13/2درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

جدول 1- چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در10 ماهه منتهي به دي 1395

(بر اساس آمار اعلامي شركتهاي بيمه در سنهاب)

عنوان

مقدار

تغييرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

222/4

هزار ميليارد ريال

21/8 %

رشد

تعداد بيمه نامه صادره

46/1

ميليون فقره

15/4 %

رشد

خسارت پرداختي

132/9

هزار ميليارد ريال

23/5 %

رشد

تعداد موارد خسارت

25/8

ميليون فقره

28/8 %

رشد

نسبت خسارت *

59/7

درصد

0/8

واحد افزايش

سهم بخش غيردولتي

61/6 % از حق بيمه

56/8 % از خسارت

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

38/5 %

شخص ثالث و مازاد

25 %

درمان

13/2 %

زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 

گزارش آمار ماهانه در اين دوره به نحوي كاملتر از قبل تهيه شده كه در اين ارتباط، گزارش بررسي آمار عملكرد صنعت بيمه در دو دوره «10 ماهه اول 1395» و «12 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري» به همراه «تحليل موارد حائز اهميت طي 10 ماهه 1395 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل» از طريق لينك زير و يا در بخش "گزارش تحليلي آمارهاي ماهانه" اين پايگاه آماري قابل مشاهده است:

http://statistic.centinsur.ir//default_.aspx?page_=download&order=list&lang=1&sub=4&tempname=Statistics&PageIdF=35&PageId=2158

همچنين به منظور تسهيل مقايسه عملكرد دوره هاي گزارشگري، از اين پس براي اولين بار، آمار مقايسه­اي سالانه منتهي به هر ماه (به عنوان نمونه: 12 ماهه منتهي به دي ماه 1395) نيز در دسترس است.

اهم آمار12 ماهه منتهي به دي ماه 1395

8.      حق بيمه هاي توليدي و خسارت­هاي پرداختي به ترتيب 268/2 و 172/3 هزار ميليارد ريال مي باشد.

9.   نرخ رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارت­هاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به ترتيب 17/8 درصد و 19/2 درصد است.

10.      نسبت خسارت با 0/8 واحد افزايش (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به 64/2 درصد رسيد.

11.       نزديك 57 ميليون بيمه نامه صادر و حدود 30/9 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

12. تعداد بيمه نامه ‌هاي صادره و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 10/2 درصد و 28/7 درصد، بيشتر از 12 ماهه منتهي به دي ماه 1394 است.

13.    مقدار سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 62/3 درصد و 56/4 درصد است.

14. ميزان سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب معادل 38/8، 23/2 و 13/4 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

 

جدول2- چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در 12 ماهه منتهي به دي 1395

(بر اساس آمار اعلامي شركتهاي بيمه در سنهاب)

عنوان

مقدار

تغييرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

268/2

هزار ميليارد ريال

17/8 %

رشد

تعداد بيمه نامه صادره

57

ميليون فقره

10/2 %

رشد

خسارت پرداختي

172/3

هزار ميليارد ريال

19/2 %

رشد

تعداد موارد خسارت

30/9

ميليون فقره

28/7 %

رشد

نسبت خسارت *

64/2

درصد

0/8

واحد افزايش

سهم بخش غيردولتي

62/3 % از حق بيمه

56/4 % از خسارت

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

38/8 %

شخص ثالث و مازاد

23/2 %

درمان

13/4 %

زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 

تهيه كننده: اداره تحليلهاي آماري بيمه مركزي ج. ا. ايران


١٦:٤٢ - 1395/12/16    /    شماره : ١٤٥٥    /    تعداد نمایش : ٢٦٧١خروج