چاپ        ارسال به دوست

گزارش آمار عملكرد 11 ماهه 1395

چكيده آمار عملكرد بازار بيمه در دوره فوق به نحو زير گزارش مي گردد:

11 ماهه ابتدايي سال 1395

1.      حق بيمه هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي به ترتيب در حدود 243/6 و 152/8 هزار ميليارد ريال است.

2.      رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتيب 21/9 درصد و 25/4 درصد است.

3.      نسبت خسارت با 1/8 واحد افزايش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) به 62/7 درصد رسيده است.

4.       در حدود 51/3 ميليون بيمه نامه صادر و بالغ بر 29 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

5.       صدور تعداد بيمه نامه ‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 16/2 درصد و 30/2 درصد، بيشتر از 11 ماهه سال قبل است.

6.      سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 61/8 درصد و 57/1 درصد است.

7.      سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب در حدود 39، 24/2 و 13/4 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

جدول1- چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در11 ماهه منتهي به بهمن 1395

عنوان

مقدار

تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

243/6 هزار ميليارد ريال

21/9 % رشد

تعداد بيمه نامه صادره

51/3 ميليون فقره

16/2 % رشد

خسارت پرداختي

152/8 هزار ميليارد ريال

25/4 % رشد

تعداد موارد خسارت

29 ميليون فقره

30/2 % رشد

نسبت خسارت *

62/7 درصد

1/8 واحد افزايش

سهم بخش غيردولتي

61/8 % از حق بيمه

57/1 % از خسارت

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

39 % شخص ثالث و مازاد

24/2 % درمان

13/4 % زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

گزارش آمار ماهانه در اين دوره به نحوي جامع تر، مشتمل بر: گزارش بررسي آمار عملكرد صنعت بيمه در دو دوره «11 ماهه اول 1395» و «12 ماهه منتهي به بهمن ماه سال 1395» به همراه «تحليل موارد حائز اهميت طي 11 ماهه 1395 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل» از طريق لينك زير و يا در بخش "گزارش تحليلي آمارهاي ماهانه" اين پايگاه آماري قابل مشاهده است:

http://new.centinsur.ir/index.aspx?siteid=6&fkeyid=&siteid=6&fkeyid=&siteid=6&pageid=390

12 ماهه منتهي به بهمن ماه 1395

8.      حق بيمه هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي به ترتيب 272/1 و 178 هزار ميليارد ريال مي باشد.

9.      نرخ رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به ترتيب 18/5 درصد و 21/4 درصد است.

10.      نسبت خسارت با 1/6 واحد افزايش (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به 65/4 درصد رسيد.

11.       نزديك 58 ميليون بيمه نامه صادر و حدود 31/8 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

12.    تعداد بيمه نامه ‌هاي صادره و پرداخت موارد خسارت به ترتيب حدود 9/6 درصد و 30/4 درصد، بيشتر از 12 ماهه منتهي به بهمن ماه 1394 است.

13.    مقدار سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بازار بيمه به ترتيب حدود 62/1 درصد و 56/5 درصد است.

14.     ميزان سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگي به ترتيب معادل 39/2، 23 و 13/5 درصد از پرتفوي حق بيمه بازار است.

جدول2- چكيده آمار عملكرد صنعت بيمه در 12 ماهه منتهي به بهمن 1395

عنوان

مقدار

تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل

حق‌بيمه توليدي

272/1 هزار ميليارد ريال

18/5 % رشد

تعداد بيمه نامه صادره

58 ميليون فقره

9/6 % رشد

خسارت پرداختي

178 هزار ميليارد ريال

21/4 % رشد

تعداد موارد خسارت

31/8 ميليون فقره

30/4 % رشد

نسبت خسارت *

65/4 درصد

1/6 واحد افزايش

سهم بخش غيردولتي

62/1 % از حق بيمه

56/5 % از خسارت

سهم از حق بيمه رشته هاي عمده

39/2 % شخص ثالث و مازاد

23 % درمان

13/5 % زندگي

* در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در نظر گرفته نمي‌شود.

 

تهيه كننده: اداره تحليلهاي آماري بيمه مركزي ج. ا. ايران


١٣:٣٥ - 1396/01/29    /    شماره : ١٤٦٨    /    تعداد نمایش : ٢٩١٥خروج